Tele-Law Details of CSC/VLE(Village Level Entrepreneur)
 
SNO VLE NAME DISTRICT BLOCK GRAM PANCHAYAT
1 Zakir Hussain Kargil KARGIL KARGIL
2 Imtiyaz Ahmad Bhat Kargil DRASS DRASS
3 STANZIN Kargil ZANSKAR SALAPI
4 Sonam Wangdu Leh Ladakh Chuchot THIKSAY-A
5 mumtaz ahmad wani Kargil ZANSKAR PADUM
6 MOHD HADI Kargil SHARGOLE WAKHA
7 TSERING DOLMA Leh Ladakh LEH CHOGLAMSAR-A
8 MOHD SAIYED Kargil GUNDMANGALPUR/TRESPONE SALISKOTE-A
9 Tsewang Sangrup Leh Ladakh Chuchot STOK
10 STANZIN YANGJOR Leh Ladakh KHALSI FOTOKSAR
11 Mohd issa Kargil SANKOO BARTOO
12 LOBZANG GYATSO Leh Ladakh KHALSI KHALTSI
13 Villayat Ali Kargil KARGIL CHOSKORE- B
14 MOHD BAQIR Leh Ladakh Chuchot CHUCHOT GONGMA PART II
15 zinab khatoon Leh Ladakh NUBRA DISKIT
16 SOQRA BANOO Kargil SANKOO THANG DUMBUR
17 TSERING PALDAN Leh Ladakh LEH PHYANG
18 Javed Ahmad Kargil DRASS TRONGJUN
19 Stanzin deachen Leh Ladakh NUBRA LUKZUNG
20 MOHD SHAFI Kargil SHAKAR-CHIKTAN STAKCHY KHANGRAL