Tele-Law Details of CSC/VLE(Village Level Entrepreneur)
 
SNO VLE NAME DISTRICT BLOCK GRAM PANCHAYAT
1 Zakir Hussain Kargil KARGIL KARGIL
2 SHAH SAMEENA Kargil KARGIL KARGIL
3 Imtiyaz ahmad bhat Kargil DRASS DRASS
4 SAJAD AHMAD RAINA Kargil DRASS CHOWKIYAL
5 STANZIN Kargil ZANSKAR SALAPI
6 Sonam Wangdu LEH LADAKH Chuchot THIKSAY-A
7 mumtaz ahmad wani Kargil ZANSKAR PADUM
8 MANZOOR HUSSAIN Kargil SHAKAR-CHIKTAN SANJAK
9 SAJJAD HUSSAIN Kargil SHAKAR-CHIKTAN SHAKER
10 MOHD HADI Kargil SHARGOLE WAKHA
11 TSERING DOLMA LEH LADAKH LEH CHOGLAMSAR-A
12 MOHD SAIYED Kargil GUNDMANGALPUR/TRESPONE SALISKOTE-A
13 TSEWANG SANGRUP LEH LADAKH Chuchot STOK
14 STANZIN YANGJOR LEH LADAKH KHALSI FOTOKSAR
15 Mohd issa Kargil SANKOO BARTOO
16 LOBZANG GYATSO LEH LADAKH KHALSI KHALTSI
17 Villayat Ali Kargil KARGIL CHOSKORE- B
18 MOHD BAQIR LEH LADAKH Chuchot CHUCHOT GONGMA PART II
19 MOHD ALI Kargil DRASS DRASS
20 Syed Hussain Shah Kargil GUNDMANGALPUR/TRESPONE TRESPONE-B